Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot perhekoti Kuutti Oy:n osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Internet-sivulla www.perhekotikuutti.fi ja sitä päivitetään sen sisältämien tietojen muuttuessa.

REKISTERINPITÄJÄ

Perhekoti Kuutti Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Kiurunkatu 10, 55420 IMATRA
Puhelin: vaihde 050 540 7882
Email:siruhuuskonen@elisanet.fi, koti@perhekotikuutti.fi
(Y-tunnus 1995722-4)

REKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI

Sirpa Huuskonen
Puhelin: vaihde (050 540 7882
Email:siruhuuskonen@elisanet.fi

TIETOSUOJAVALTUUTETTU

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden lähiomaisten yhteystietoja . Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevien henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT

Asiakasrekisteri
Henkilöstörekisteri
Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaiden yksilöimisen, tunnistamisen ja asiakkuuden järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:

  • Asiakkaan nimi ja henkilötunnus;
  • Yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • Lähiomaisten nimi- ja yhteystiedot;
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot ja
  • muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai heidän lähiomaisiltaan. Tietoja on voitu saada viranomaislähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakkaan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai vastaavassa asemassa oleville.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

1. Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Perhekoti Kuutti Oy, Kiurunkatu 10, 55420 IMATRA. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus tarkastuspyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin tunnistaa rekisteröity ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa.

2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

3. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

6. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä kohdassa 1).

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.